ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Zásady“ Správce údajů:

Reality Dachovský s.r.o., IČ 17820413, se sídlem
AC Višňovka
Na Spravedlnosti 2853
530 02 Pardubice (dále jen „Správce“)

• kontaktní e-mail: matej@realitydachovsky.cz, kontaktní telefon: +420 720 165 024,
• webové stránky: www.realitydachovsky.cz

zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů ) (dále jen „nařízení “), jakož i v souladu s prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

Tyto zásady upravují pravidla zpracová ní osobních údajů (i) osob, které se správcem údajů uzavřou smlouvu v souvislosti s předmětem činnosti správce údajů (ii) osob, které vyplní své osobní údaje do formuláře dostupného na webových stránkách správce údajů za účelem vznesení dotazu či poptávky související s činností správce (všichni společně dále také jako „subjekt údajů“).

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ ?

Správce údajů poskytuje služby realitního makléřee spočívající zejména v zajištění kompletního servisu při prodeji a pronájmu nemovitostí. Ke spokojenosti Vás, zákazníků, s našimi službami ukládáme a nezbytném rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje, a to zejména osobní údaje, které nám poskytujete za účelem uzavření smlouvy (dále jen „smlouva“).

Se svými dotazy a připomínkami nás můžete kontaktovat na:
e-mailové adrese matej@realitydachovsky.cz nebo telefonicky na čísle +420 720 165 024

Jelikož naší hlavní činností není rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií Vašich osobních údajuů (tzv. citlivé údaje) ani neprovádíme Vaše rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování, nejsme povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme:

 • Osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí služeb dle uzavřené smlouvy. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete v rámci předsmluvních jednání a při uzavření smlouvy písemně či telefonicky. Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje). Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště (doručovací adresu), případně název a adresu firmy a IČ a DIČ u OSVČ, e-mailovou adresu, telefonní číslo a číslo bankovního účtu, je-li platba za služby prováděna bezhotovostně.
 • Osobní údaje, které vyplníte do formuláře dostupného na webových stránkách správce údajů, a to za účelem vznesení dotazu či poptávky související s činností správce. Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁ VÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem:

 • (1) Řádného (bezvadného) poskytnutí služeb dle uzavřené smlouvy; A dále na základě Vašeho souhlasu za účelem:
 • (2) Zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb, obsahových newsletterů a při komunikaci se zákazníky (odhlásit se z přijímání obchodních sdělení je možné zakliknutím tlačítka „odhlásit“, které je k nalezení v závěru každého zaslaného e-mailového sdělení, nebo emailem zaslaným na adresu správce údajů uvedenou na internetových stránkách správce údajů).

A dále za účelem:

 • (3) Plnění právních povinností stanovených právními předpisy České republiky a Evropské Unie nebo
 • (4) Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely našich oprávnšných zájmů nebo oprávněných zájmů jiných osob; oprávněnými zájmy lze rozumět například případy ochrany našich práv a právních nároků (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a
  právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce, aj.).

NA ZÁKLADĚ ČEHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • Z důvodu řádného splnění smlouvy (Ad. 1);
 • Na základě informovaného souhlasu uděleného pro jeden či více konkrétních účelů (Ad. 2);
 • Z důvodu nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (Ad.3);
 • Z důvodu nezbytnosti zpracování pro účely našich oprávněných zá jmů či oprávněných zájmů třetí strany (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce) (Ad. 4).

KDY MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT I BEZ VAŠEHO SOUHLASU?

Bez Vašeho výslovného souhlasu či v případě jeho odvolání muůžeme dále zpracovávat osobní údaje pouze za účelem:

 • Poskytnutí plnění dle uzavřené smlouvy. Zpracovat osobní údaje za účelem splnění uzavřené smlouvy můžeme i bez Vašeho výslovného souhlasu;
 • Splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
 • Pokud je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároů správce, přímý marketing, ochrana majetku správce).

Oprávněnost zpracování osobních údajů ve shora uvedených případech je založena přímo nařízením, Vašeho souhlasu k tomuto zpracování není potřeba.

JAK ODVOLAT DŘÍVE POSKYTNUT SOUHLAS?

Vš souhlas (resp. souhlasy) se zpracováním osobních dajů můžete kdykoli bezplatně zcela či čstečně odvolat, a to prostřednictvím emailov zprvy zaslan na emailovou adresu matej@realitydachovsky.cz. V důsledku odvolní souhlasu nebudou Vaše daje v rozsahu takto odvolanho souhlasu dle zpracovvny, nebudeli jejich zpracovní současně založeno i na jinm dvodu, kter by ns k dalšímu zpracovní opravňovalo (jiným důvodem zpracování může být např . nezbytnost zpracovní ke splnění smlouvy či z důvodu našeho oprvněnho zjmu).

Odvolním souhlasu není dotčena zkonnost zpracovní založen na souhlasu udělenm před jeho odvolním. Odvolním souhlasu nebudete nijak zkrceni na možnosti souhlas opětovně poskytnout. V případě odvolní souhlasu s nmi můžete i nadle uzavírat smlouvy.

PO JAKOU DOBU BUDOU VAŠE OSOBN DAJE ZPRACOVVNY?

Osobní daje budeme zpracovvat:

 • Do doby splnění prv a povinností plynoucích z uzavřen smlouvy, nebo
 • Do odvolní souhlasu, nejdle však po dobu 5 let od jeho udělení, budouli osobní daje zpracovvny výhradně na zkladě tohoto souhlasu, nebo
 • V souladu a za podmínek stanovených prvními předpisy a po dobu jimi stanovenou, nebo
 • Po dobu trvní našich oprávněných zjm , jimiž lze rozumět například případy ochrany našich prv a prvních nroků (vymhní dlužnho plnění, ochrana prv a prvních nroků sprvce, přímý marketing, ochrana majetku sprvce), nejdle však po dobu 3 let od uzavření smlouvy se subjektem dajů.

Osobní daje zpracovvan na základě jinho prvního důvodu budeme zpracovvat v nezbytnm rozsahu a po dobu trvání příslušnho důvodu.

Jakmile pominou všechny důvody pro zpracovní Vašich osobních dajů, tyto zlikvidujeme výmazem a skartací.

KOMU VAŠE OSOBN DAJE ZPŘSTUPNME?

Vaše osobní daje poskytneme vybraným jiným osobm pouze v odůvodněných případech a v nezbytnm rozsahu, jinak pouze s Vaším předchozím souhlasem. Vaše osobní daje takto poskytneme:

 • Tzv. zpracovatelům osobních dajů, tedy osobm, s nimiž spolupracujeme a jejichž služeb využívme (účetní služby, právní služby, osoby zajišťující provozování webu WordPress,
  apod.). Zpracovatele si pečlivě vybírme a spoluprci navazujeme jen s těmi, kteří poskytují dostatečn zruky bezpečnho zpracovní a jsou proto schopni zajistit ochranu Vašich prv. Zpracovatele zavazujeme mj. k dodržovní pokyn pro řdn zpracovní Vašich osobních daj a dle k mlčenlivosti.

 • Osobm oprvněným podle jiných prvních předpisů (zejmna orgny  činn v trestním řízení, aj.)

S Vaším předchozím souhlasem mohou být Vaše osobní daje zpřístupněny i dalším osobm, zveřejněny v souvislosti s naší marketingovou činností či jiným zpsobem zpracovvny. Ke každmu dalšímu zpracovní osobních dajů přistoupíme pouze na zkladě Vašeho
výslovnho, ke konkrtnímu čelu poskytnutho souhlasu.

JSTE POVINNI POSKYTNOUT NM SV OSOBN DAJE?

Ne. Nemte povinnost poskytnout nm sv osobní daje. Poskytovní osobních dajů je z Vaší strany dobrovoln . Vezměte však na vědomí, že v případě neposkytnutí Vašich osobních dajů nedojde k uzavření smlouvy. V případě neposkytnutí či odvolní souhlasu se zpracovním osobních daj, jejichž zpracovní je na Vašem souhlasu založen, pak nebudou Vaše osobní daje za uvedeným čelem zpracovvny.

JAK MTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVNM OSOBNCH DAJŮ PRVA?

V souladu s nařízením mte prvo na:

 • Přístup k osobním dajům;
 • Opravu osobních dajů;
 • Výmaz osobních dajů (prvo být zapomenut);
 • Omezení zpracovní;
 • Přenositelnost dajů;
 • Vznst nmitku proti zpracovní;
 • Odvolní souhlasu se zpracovním osobních daj , jeli zpracovní provděno na jeho zkladě;
 • Podní stížnosti u dozorového řadu.

Shora uveden prva (podrobnosti viz níže) můžete uplatňovat a případn dotazy či připomínky adresovat na:

emailovou adresu matej@realitydachovsky.cz, nebo telefonicky na čísle +420 720 165 024;

a) Prvo na přístup k osobním dajům

 • Mte prvo získat od ns potvrzení, zda osobní daje, kter se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovvny, a pokud je tomu tak, mte prvo získat přístup k těmto osobním dajům a k informacím v nsledujícím rozsahu: čel zpracovní; kategorie dotčených osobních dajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní daje byly nebo budou zpřístupněny; plnovan doba, po kterou budou
  osobní daje uloženy, nebo neníli ji možn určit, kritria použit ke stanovení tto doby; existence prva požadovat od sprvce opravu nebo výmaz osobních daj nebo omezení jejich zpracování a
  nebo vznst nmitku proti tomuto zpracovní; prvo podat stžnost u dozorovho řadu; skutečnost, že dochzí k automatizovanmu rozhodovní, včetně profilovní, uvedenmu v čl. 22 odst. 1 a 4.

  Vezměte na vědomí, že velk čst shora uvedených informací je již součástí těchto zsad. Dříve, než položíte dotaz, resp. ždost o poskytnutí osobních dajů, pokuste se vyhledat vyžadovan informace v tomto dokumentu.

b) Prvo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracovní

 • V případech stanovených nařízením mte prvo poždat o opravu nebo doplnění nesprvných nebo neplných osobních dajů. Dle mte prvo poždat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dn důvod pro jejich zpracovní. V neposlední řadě mte prvo poždat o omezení zpracovní osobních dajů v případě, že:
  • Mte za to, že jsou Vaše zpracovvan osobní daje nepřesn;
  • Mte za to, že zpracovní je protiprvní a současně nemte zjem o výmaz osobních dajů;
  • Jste vznesli požadavek na poskytnutí osobních dajů za čelem určení, výkonu nebo obhajoby prvních nroků;
  • Jste vznesli nmitku proti zpracovní podle nařízení.

c) Prvo vznst nmitku

 • Mte prvo kdykoli vznst nmitku proti zpracování svých osobních dajů zpracovvaných pro čely oprvněných zjmů (vymhní dlužnho plnění, ochrana práv a prvních nroů sprvce, přímý marketing, ochrana majetku sprvce).

d) Prvo na přenositelnost dajů

 • Mte prvo (za podmínek stanovených v Nařízení) získat sv osobní daje a předat je jinmu sprvci osobních dajů.

e) Prvo podat stížnost u dozorovho řadu

 • Mte prvo podat stížnost u dozorovho řadu, pokud se domnívte, že zpracov ní osobních dajů je v rozporu s nařízením. Dozorovým řadem je řad pro ochranu osobních daj (www.uoou.cz).

JAKM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBN DAJE ZABEZPEČENY?

Vaše osobní daje se snažíme maximlně zabezpečit. Vešker Vaše osobní daje jsou uloženy na zabezpečených serverech, kdy přístup k nim je umožněn pouze pod heslem. Osobní daje obsažen v listinných dokumentech jsou umístěny v uzamykatelných skříňkch v uzamčených místnostech.